• 10/20/2019 - B2R Encinitas @ Encinitas Community Park
  • 10/24/2019 - B2R Encinitas @ Encinitas City Library
  • 10/29/2019 - B2R Encinitas @ Encinitas Oktoberfest
  • 11/30/2019 - B2R Encinitas @ Cardiff Town Center
  • 1/25/2020 - B2R Encinitas @ 2nd Annual Piano and Kids N Keys Showcase